Blog

Sprawy cywilne dotyczą zwykle prywatnych sporów między organizacjami lub osobami prywatnymi. Sprawy karne obejmują natomiast działania, które uważane są za szkodliwe dla ogółu społeczeństwa. Jakie jeszcze różnice występują w obu rodzajach postępowań?

Różnice między procedurą cywilną a karną

Większość krajów wyraźnie rozróżnia procedury cywilne i karne. Sąd karny może zmusić skazanego do zapłaty grzywny za karę za popełnione przestępstwo, a jednocześnie obarczyć go kosztami sądowymi, ponoszonymi zarówno przez prokuraturę, jak i obrońcę. Ofiara przestępstwa zazwyczaj dochodzi swoich roszczeń odszkodowawczych w ramach postępowania cywilnego, a nie karnego.

Niektóre systemy umożliwiają osobom rządowym wnoszenie oskarżeń przeciwko innej osobie. Oskarżenia tego rodzaju są prawie zawsze wszczynane przez państwo w celu ukarania oskarżonego. Działania cywilne rozpoczynane są także przez osoby prywatne, firmy lub organizacje dla własnej korzyści. Ponadto rządy (pododziały lub agencje) mogą być również stronami pozwów cywilnych.

Proces karny a proces cywilny

Dowód z procesu karnego jest generalnie dopuszczalny jako dowód w powództwie cywilnym dotyczącym tej samej sprawy. Na przykład osoba poszkodowana w wypadku drogowym nie odnosi bezpośredniej korzyści, jeżeli kierowca został uznany winnym nieostrożnej jazdy. W przypadku takiego postępowania, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Kancelaria adwokacka www.remigiuszsoltys.pl zajmuje się sprawami zarówno karnymi, jak i cywilnymi.

Jeżeli powód wykazał, że pozwany jest odpowiedzialny, główną formą zadośćuczynienia w sądzie cywilnym jest określona kwota pieniężna lub inne odszkodowanie, które pozwany powinien zapłacić stronie skarżącej. Alternatywne środki cywilne obejmują zwrot lub przeniesienie własności lub nakaz powstrzymania lub nakazania określonych działań.

Dowody w sprawach cywilnych i karnych

Standardy dowodowe są zwykle inne w sprawach karnych i cywilnych, ponieważ państwo nie chce ryzykować ukarania niewinnej osoby. W prawie angielskim prokuratura musi udowodnić winę przestępcy ponad uzasadnioną wątpliwość, a powód w postępowaniu cywilnym jest zobowiązany udowodnić swoją niewinność pod względem prawdopodobieństwa.

W sprawie karnej przestępstwo nie może zostać udowodnione, jeśli przysięgli wątpią w winę podejrzanego i mają powód (nie tylko uczucie lub intuicję) dla tej wątpliwości. W takiej sprawie cywilnej sąd rozważy wszystkie dowody i zdecyduje, co jest najbardziej prawdopodobne. Wsparcie w tego rodzaju postępowaniach jest w stanie zapewnić kancelaria adwokacka www.remigiuszsoltys.pl z Katowic.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *