Blog

Audyt sprawozdania finansowego firmy powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Czym jest audyt sprawozdań finansowych? Kto zajmuje się świadczeniem takich usług?

Czym jest audyt sprawozdania finansowego?

Audyt finansowy, inaczej audyt sprawozdań finansowych, jest kompleksowym badaniem sprawozdania finansowego danej jednostki. Nazywany jest również rewizją sprawozdań finansowych.

Głównym zadaniem audytu jest kontrola informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, a dokładnie ich dokładności, rzetelności oraz wiarygodności. Na podstawie audytu można również ocenić sytuację finansową jednostki, dla której wykonywany jest audyt.

Kto musi wykonywać audyty sprawozdań finansowych?

Audyty sprawozdań finansowych muszą prowadzić określone podmioty wskazane w przepisach Ustawy o rachunkowości.

Do przeprowadzania audytu sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami zobowiązane są:

– banki
– SKOK-i – spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
– zakłady ubezpieczeniowe oraz zakłady reasekuracji
– jednostki funkcjonujące zgodnie z przepisami o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych
– spółki akcyjne – nie dotyczy spółek będących w organizacji na dzień bilansowy
– inne jednostki ze średniorocznym zatrudnieniem 50 osób, rocznym bilansem aktywów powyżej 2,5 miliona euro i roczną sprzedażą netto powyżej 5 milionów euro

Dodatkowo, audyt ten może być wykonany dla innych podmiotów, które chcą sprawdzić swoje sprawozdania finansowe.

Biegły rewident – specjalista uprawniony do audytu sprawozdań finansowych

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym audyt sprawozdań finansowych prowadzić może tylko osoba posiadająca tytuł biegłego rewidenta.

Żeby uzyskać tytuł biegłego rewidenta, należy posiadać właściwe wykształcenie i doświadczenie, a także zaliczyć egzamin. Biegły rewident powinien także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być karany i musi posiadać nieposzlakowaną opinię. Potwierdzeniem posiadania tytułu biegłego rewidenta jest wpisanie do rejestru biegłych rewidentów.

Audyty sprawozdań finansowych przeprowadzają kancelarie biegłych rewidentów oraz innego rodzaju firmy audytoryjne, które działają na terenie całego kraju.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *