Skip to content Skip to footer

Na czym polega inwentaryzacja środków trwałych?

Proces inwentaryzacji środków trwałych pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie posiadanych aktywów. Takiego spisu mogą dokonać sami przedsiębiorcy jak i pracownicy działu księgowości. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji spoczywa na właścicielach małych firm i dużych. Najczęściej wykonuje się go raz do roku na specjalnych arkuszach.

Co wchodzi w skład środków trwałych?

Za środki trwałe uważa się aktywa stałe, które służą danemu przedsiębiorstwu przez co najmniej rok. Mogą to być też środki leasingowane. Do tego typu aktywów zaliczane są: nieruchomości, maszyny, urządzenia, pojazdy, grunty lub inwentarz żywy.

Inwentaryzacja środków trwałych daje przedsiębiorcy pełny obraz majątku jego firmy. Jest to przykład raportu o stanie majątkowym danego przedsiębiorstwa. Są to rzetelne dane, które pozwalają poznać faktyczny stan firmy jak i pomagają w podjęciu przyszłościowych decyzji inwestycyjnych.

Inwentaryzacja środków trwałych – kiedy się ją przeprowadza?

Wszystko zależne jest od rodzaju danych aktywów. Inwentaryzacja środków trwałych może być przeprowadzana raz w roku lub raz na cztery lata. Przeprowadzana jest w spółkach jawnych, komandytowych, cywilnych, akcyjnych czy o.o.

Jeśli chodzi o pojazdy czy urządzenia lub maszyny leasingowane albo będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy, to ich spisu dokonuje się raz na rok. W przypadku nieruchomości, inwestycji, maszyn i urządzeń, które wchodzą w skład środków trwałych w budowie, lub gruntów spisuje się je raz na cztery lata.

Kiedy jest się zwolnionym z przeprowadzenia spisu środków trwałych?

W niektórych przypadkach jest się zwolnionym z przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych. W przypadku gdy ma się zawieszoną działalność, gdy przedsiębiorstwa się łączą lub dzielą lub gdy dostęp do danych aktywów jest znacznie utrudniony.

W ostatnim przypadku inwentaryzacją będzie porównanie danych z ksiąg rachunkowych z określonymi materiałami źródłowymi. Spisy przeprowadza się na specjalnych arkuszach, które potem są przechowywane w danym przedsiębiorstwie i w każdej chwili okazywane do kontroli Urzędowi Skarbowemu.

Metody dokonywania inwentaryzacji

Jest kilka sposobów, które znacznie usprawniają cały proces prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych. Spis ten można wykonać robiąc spis z natury, poprzez potwierdzenia sald lub przez weryfikację stanu ewidencyjnego.

W każdym przypadku inwentaryzacja środków trwałych będzie wykonana zgodnie z ustawą księgową. Tego typu spisy pozwalają nie tylko na obniżenie płaconych podatków, ale także dają konkretne informacje o stanie majątkowym danej firmy.

Leave a comment